Statut SIL w Drzeczkowie

 Tekst jednolity Statutu Stowarzyszenia Inicjatyw Lokalnych w Drzeczkowie uwzględniający zmiany wprowadzone Uchwałą Członków Rzeczywistych nr 1 z dnia 28 czerwiec 2012 r.

 STATUT STOWARZYSZENIA INICJATYW LOKALNYCH W DRZECZKOWIE


Rozdział I

POSTANOWIENIA OGÓLNE

 § 1

 1. Stowarzyszenie nosi nazwę: "Stowarzyszenie Inicjatyw Lokalnych w Drzeczkowie - zwane dalej Stowarzyszeniem.

 2. Siedziba Stowarzyszenia i jego organów znajduje się w Drzeczkowie.

 § 2

Stowarzyszenie posiada osobowość prawną i działa na podstawie przepisów ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. - Prawo o stowarzyszeniach (t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 79, poz. 855 ze zm.).

 § 3

 1. Terenem działania Stowarzyszenia jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej.

 2. Stowarzyszenie może być członkiem krajowych i międzynarodowych organizacji o podobnym profilu działania.

 3. Stowarzyszenie może prowadzić działalność poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej zgodnie
  z obowiązującymi przepisami prawa.

 4. Stowarzyszenie może prowadzić działalność gospodarczą wyłącznie jako dodatkową w stosunku do działalności statutowej. Dochód z działalności gospodarczej Stowarzyszenia służy realizacji celów statutowych i nie może być przeznaczony do podziału między jego członków.

 5. Działalność Stowarzyszenia opiera się na społecznej pracy jego członków, Stowarzyszenie może zatrudniać pracowników lub zlecać określone zadania innym podmiotom.

 

Rozdział II

CELE STOWARZYSZENIA I SPOSOBY DZIAŁANIA

 § 4

Celem Stowarzyszenia jest zapewnienie swym członkom możliwości pełnego uczestniczenia
w kształtowaniu i rozwoju regionalnego, w szczególności poprzez wykonywanie zadań w zakresie:

 1. podejmowania i wspierania inicjatyw mających na celu poprawę stanu prawnego w zakresie ochrony środowiska,

 2. wdrażania idei zrównoważonego rozwoju oraz propagowania świadomości ekologicznej i rozwoju ekologicznej i turystycznej przedsiębiorczości,

 3. integracji środowisk ekologicznych,

 4. propagowania wiedzy o środowisku przyrodniczym,

 5. promocji postaw ekologicznych poprzez tworzenie i współpracę z podmiotami gospodarczymi zajmującymi się działalnością ekologiczną,

 6. działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych, w tym szerzenie wartości demokratycznych,

 7. kultywowania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości i wiejskiego stylu życia oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej,

 8. nauki, oświaty i wychowania,

 9. ochrony i promocji zdrowia,

 10. promowania krajoznawstwa,

 11. promowanie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji,

 12. ochrony praw członków stowarzyszenia oraz roztaczanie nad nimi opieki prawnej,

 13. propagowanie aktywnego stylu życia oraz zabawy i wypoczynku dzieci, młodzieży i dorosłych,

 14. poszukiwanie rozwiązań technicznych i technologicznych umożliwiających osiągniecie celu stowarzyszenia.

 § 5

Stowarzyszenie realizuje swoje cele poprzez:

 1. podejmowanie działań i programów poprawy stanu środowiska człowieka i środowiska przyrodniczego oraz w zakresie zrównoważonego rozwoju,

 2. współpracę z innymi instytucjami, w szczególności administracją i samorządem, organizacjami pozarządowymi, biznesem, placówkami akademickimi, szkołami, uczelniami, instytucjami otoczenia biznesu, jednostkami naukowo-badawczymi,

 3. prowadzenie szkoleń i edukacji w zakresie ochrony środowiska i zrównoważonego rozwoju,

 4. udzielanie pomocy potrzebującym w postaci doraźnych darowizn lub w uzyskaniu zatrudnienia, w szczególności poprzez szkolenia i rozwój kompetencji ułatwiających zarobkowanie,

 5. poszukiwanie źródeł finansowania działalności statutowej oraz pozyskiwanie środków finansowych na jej realizację,

 6. podejmowanie działań na rzecz transportu publicznego, odnawialnych źródeł energii, rolnictwa ekologicznego, agroturystyki oraz zagospodarowania i redukcji odpadów,

 7. działanie na rzecz pomocy doradczej i szkoleniowej w zakresie zrównoważonego rozwoju obszarów wiejskich,

 8. działalność wydawniczą, edukacyjną i instruktażową

 9. wygłaszanie prelekcji, organizowanie seminariów i kursów,

 10. inicjowanie i popieranie działań obywatelskich i samorządowych do stosowania nowoczesnych technik ochrony środowiska,

 11. udzielanie pomocy prawnej członkom stowarzyszenia o ile nie są sprzeczne z celami stowarzyszenia i nie godzą w interesy innych członków stowarzyszenia, 

 12. współpraca z organizacjami i instytucjami, których programy i działalność są zbieżne z celem Stowarzyszenia,

 13. organizowanie konferencji, szkoleń, imprez publicznych, warsztatów, spotkań, wystaw, a także innych form działalności w szczególności w zakresie propagowania postaw ekologicznych,

 14. prowadzenie działalności informacyjnej w zakresie prowadzenia działań proekologicznych i rozwoju turystyki w regionie,

 15. nawiązywanie kontaktów i wymianę doświadczeń z innymi organizacjami i instytucjami w kraju i zagranicą,

 16. nawiązywanie kontaktów i współpracę z autorytetami życia społecznego, kulturalnego, politycznego, władzami samorządowymi i państwowymi, przedsiębiorcami i ich organizacjami, szkołami wyższymi i naukowcami.

 17. organizowanie imprez, zabaw, eventów wpływających na poprawę samopoczucia osób w nich uczestniczących.


Rozdział III

CZŁONKOWIE STOWARZYSZENIA

 § 6

Członkowie Stowarzyszenia dzielą się na:

 1. członków rzeczywistych,

 2. członków zwyczajnych,

 3. członków wspierających,

 4. członków honorowych.

§ 7

 1. Członkami rzeczywistymi są członkowie założyciele.

 2. Członkami rzeczywistymi mogą zostać członkowie zwyczajni, którzy posiadają status członka stowarzyszenia co najmniej od 1 miesiąca i zasłużyli się szczególnymi zasługami na rzecz Stowarzyszenia. O nadaniu statusu członka rzeczywistego decyduje Walne Zebranie Członków w formie uchwały podjętej większością dwóch trzecich głosów Członków obecnych na Walnym Zebraniu Członków Stowarzyszenia. O decyzji Walnego Zebrania Członków Zarząd niezwłocznie powiadamia pisemnie zainteresowanego.

 3. Członkami zwyczajnymi mogą być osoby fizyczne posiadające pełną zdolność do czynności prawnych i niepozbawione praw publicznych.

 4. Cudzoziemcy, bez względu na miejsce zamieszkania, mogą być członkami Stowarzyszenia zgodnie z przepisami obowiązującymi obywateli polskich.

 5. Osoby prawne mogą być członkami wspierającymi Stowarzyszenia.

 § 8

 1. Kandydat do Stowarzyszenia składa pisemną deklarację zawierającą oświadczenie
  o przystąpieniu i przestrzeganiu postanowień Statutu, a ponadto:

  1. osoby fizyczne: imię (imiona) i nazwisko, datę i miejsce urodzenia, adres, numer PESEL,

  2. osoby prawne: nazwę (firmę), siedzibę, adres, numer Regon, dołączając także odpis
   z właściwego rejestru, jeżeli podlegają wpisowi do rejestru.

 1. O przyjęciu w poczet członków Stowarzyszenia decyduje Zarząd w formie uchwały. O swojej decyzji Zarząd niezwłocznie powiadamia pisemnie zainteresowanego.

 2. Od decyzji odmownej zainteresowanemu przysługuje prawo odwołania do Walnego Zebrania Członków, którego uchwała w tym przedmiocie jest ostateczna. Odwołanie należy wnieść
  w terminie 30 dni od otrzymania pisemnej informacji o decyzji Zarządu.

 § 9

 1. Członek rzeczywisty Stowarzyszenia ma w szczególności prawo do:

  1. uczestnictwa w Walnych Zebraniach Członków Stowarzyszenia i brania udziału
   w głosowaniu,

  2. wybierania i bycia wybranym do organów Stowarzyszenia,

  3. zgłaszania do organów Stowarzyszenia wniosków w sprawach związanych z jego działalnością
   i żądania informacji o sposobie ich załatwienia,

  4. uczestniczenia w spotkaniach i imprezach organizowanych przez Stowarzyszenie.

 2. Członek rzeczywisty Stowarzyszenia jest zobowiązany:

  1. brać czynny udział w przedsięwzięciach organizowanych przez Stowarzyszenie,

  2. przestrzegać postanowień Statutu oraz uchwał organów Stowarzyszenia,

  3. nie naruszać solidarności organizacyjnej Stowarzyszenia,

  4. regularnie opłacać składki członkowskie.

 3. Członek zwyczajny posiada uprawnienia w zakresie określonym w ust. 1 lit. c) i d) oraz jest zobowiązany w zakresie wynikającym z ust. 2 lit. b), c) i d).

 § 10

 1. Ustanie członkostwa w Stowarzyszeniu następuje wskutek:

  1. pisemnej rezygnacji z członkostwa,

  2. śmierci członka będącego osobą fizyczną, utraty przez niego pełnej zdolności do czynności prawnych albo utraty praw publicznych,

  3. likwidacji członka będącego osobą prawną,

  4. wykluczenia.

 1. Wykluczenie członka następuje w przypadku:

  1. nieusprawiedliwionego zalegania z zapłatą 2 składek,

  2. postępowania rażąco sprzecznego z niniejszym Statutem,

  3. postępowania, które dyskwalifikuje daną osobę jako członka Stowarzyszenia lub godzi w jego dobre imię,

  4. działania na szkodę Stowarzyszenia.

 2. O wykluczeniu decyduje Zarząd w formie uchwały. Przed podjęciem uchwały Zarząd umożliwia członkowi złożenie wyjaśnień na piśmie lub osobiście na posiedzeniu Zarządu. O treści uchwały Zarząd niezwłocznie powiadamia pisemnie zainteresowanego.

 3. Ustanie członkostwa z przyczyn określonych w ustępie 1 pkt a) - c) stwierdza Zarząd w formie uchwały, przepis ustępu 3 stosuje się odpowiednio.

 4. Od uchwał Zarządu, o których mowa w ustępie 3 i 4 przysługuje zainteresowanemu odwołanie do Walnego Zebrania Członków w terminie 30 dni od pisemnego powiadomienia o treści uchwały. Uchwała Walnego Zebrania Członków jest ostateczna.

 § 11

 1. Członkiem wspierającym może być osoba fizyczna lub prawna bez względu na jej miejsce zamieszkania i siedzibę w kraju lub zagranicą, która za swoją zgodą zostanie przyjęta do Stowarzyszenia za okazaną pomoc w realizacji jego celów, po złożeniu deklaracji zawierającej dane,
  o których mowa w § 8 ust. 1 oraz oświadczenie o zakresie deklarowanej pomocy na rzecz Stowarzyszenia.

 2. Członek wspierający może opłacać składkę członkowską z własnej woli i w zadeklarowanej przez siebie wysokości.

 3. Skreślenie z listy członków wspierających następuje zgodnie z § 10.

 § 12

 1. Członkiem honorowym może być każda osoba fizyczna, bez względu na jej miejsce zamieszkania, której godność tę nada Walne Zebranie za szczególne zasługi dla Stowarzyszenia.

 2. Nadanie członkowi zwyczajnemu Stowarzyszenia godności członka honorowego, nie powoduje utraty przez niego praw i obowiązków jako członka zwyczajnego.

 3. Walne Zebranie może odebrać godność członka honorowego w wypadkach określonych w § 10 ust. 2 lit. b - d.

 § 13

Członkowie wspierający i honorowi mają prawo uczestnictwa w pracach i imprezach organizowanych przez Stowarzyszenie, nie posiadają czynnego ani biernego prawa wyborczego. Uczestniczą
w Walnym Zebraniu z głosem doradczym.

 Rozdział IV

ORGANY STOWARZYSZENIA

 § 14

Organami Stowarzyszenia są:

  1. Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia,

  2. Zarząd Stowarzyszenia,

  3. Komisja Rewizyjna.

 § 15

  1. Wyboru Zarządu Stowarzyszenia i Komisji Rewizyjnej dokonuje Walne Zebranie Członków spośród członków rzeczywistych Stowarzyszenia w głosowaniu tajnym. Walne Zebranie może zarządzić głosowanie jawne.

  2. Członkowie Zarządu i Komisji Rewizyjnej są wybierani na 3-letnią kadencję do czasu wyboru nowego Zarządu i Komisji Rewizyjnej. Mandat członków Zarządu i Komisji Rewizyjnej wygasa po pierwszym Walnym Zebraniu odbywającym się w roku kalendarzowym, w którym upływa okres kadencji.

  3. Mandat członka Zarządu lub Komisji Rewizyjnej wygasa przed upływem kadencji z powodu:

  1. ustania członkostwa w Stowarzyszeniu,

  2. pisemnej rezygnacji,

  3. odwołania przez Walne Zebranie uchwałą podjętą większością 2/3 głosów przy obecności co najmniej połowy ogólnej liczby członków.

 1. W przypadkach wygaśnięcia mandatu członka Zarządu lub Komisji Rewizyjnej przed upływem kadencji Walne Zebranie dokonuje uzupełnienia składu na okres do upływu kadencji.

 2. W przypadku wygaśnięcia mandatu członka Zarządu lub Komisji Rewizyjnej w sytuacjach wskazanych w ust. 2 i ust. 3 lit. b pełni on swoją funkcję do czasu wyboru innej osoby na jego miejsce, chyba że Walne Zebranie postanowi inaczej.

 § 16

 1. Uchwały wszystkich organów Stowarzyszenia zapadają zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy ogólnej liczby członków organu, o ile Statut nie stanowi inaczej.

 2. Jeżeli w pierwszym terminie na Walnym Zgromadzeniu Członków nie uczestniczy co najmniej połowa liczby członków, wówczas w drugim terminie posiedzenia uchwały mogą być podjęte odpowiednią większością głosów oddanych przez członków obecnych.

 3. Drugi termin powinien być podany w zawiadomieniu o posiedzeniu i nie może być wyznaczony wcześniej niż po upływie jednej godziny po pierwszym terminie.

 § 17

 1. Walne Zebranie Członków zwoływane jest na podstawie uchwały Zarządu, przynajmniej raz
  w roku kalendarzowym.

 2. Zarząd zawiadamia członków o terminie i proponowanym porządku obrad Walnego Zebrania przynajmniej na 30 dni przed jego terminem.

 3. Zarząd jest zobowiązany zwołać Walne Zebranie na wniosek Komisji Rewizyjnej lub 1/3 członków Stowarzyszenia. Zarząd zwołuje Walne Zebranie niezwłocznie po otrzymaniu wniosku, termin odbycia Walnego Zebrania musi przypadać w ciągu 60 dni od chwili złożenia wniosku.

 4. Do żądania zwołania Walnego Zebrania dołącza się proponowany porządek obrad, który Zarząd obowiązany jest uwzględnić. Porządek może być rozszerzony przez Zarząd o inne punkty.

 § 18

 1. Do kompetencji Walnego Zebrania Stowarzyszenia w szczególności należy:

  1. uchwalanie programów organizacyjnej i finansowej działalności Stowarzyszenia,

  2. uchwalenie regulaminów działania Zarządu Stowarzyszenia i Komisji Rewizyjnej,

  3. rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdania Komisji Rewizyjnej z działalności Stowarzyszenia,

  4. rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań Zarządu Stowarzyszenia z każdego roku prowadzonej działalności,

  5. udzielanie, po wysłuchaniu wniosków Komisji Rewizyjnej, absolutorium ustępującemu Zarządowi,

  6. wybór Prezesa i Członków Zarządu,

  7. wybór członków Komisji Rewizyjnej,

  8. uchwalenie Statutu Stowarzyszenia lub jego zmiany,

  9. nadanie członkostwa honorowego Stowarzyszenia,

  10. ustalanie wysokości składek członkowskich,

  11. podjęcie uchwały w sprawie rozwiązania Stowarzyszenia i przeznaczenia jego majątku,

  12. podejmowanie uchwał w sprawie przystąpienia do innych organizacji,

  13. powoływanie i likwidacja oddziałów Stowarzyszenia,

  14. podejmowanie uchwał w przypadkach określonych niniejszym Statutem oraz w innych sprawach niezastrzeżonych do kompetencji pozostałych organów.

 1. Walne Zebranie pracuje według ustalonego porządku obrad. Proponowany porządek obrad może być przez Walne Zebranie Stowarzyszenia zmieniony lub rozszerzony. Porządek nie może być rozszerzony o punkty dotyczące zmiany Statutu lub rozwiązania Stowarzyszenia.

 2. Walne Zebranie Stowarzyszenia po otwarciu go przez Prezesa Zarządu Stowarzyszenia wybiera Przewodniczącego Zebrania, a na jego wniosek Wiceprzewodniczącego i Sekretarza, którzy dalej prowadzą obrady.

 § 19

 1. Zarząd składa się z 5 członków: Prezesa, 2 Wiceprezesów, Sekretarza i Skarbnika. Podział funkcji
  w Zarządzie dokonywany jest uchwałą Walnego Zebrania Stowarzyszenia.

 2. Prezes Zarządu kieruje pracami Zarządu. W razie jego nieobecności zastępuje go wskazany Wiceprezes lub wskazany członek Zarządu.

 3. Zarząd kieruje działalnością Stowarzyszenia i reprezentuje je na zewnątrz.

 § 20

 1. Do zakresu działania Zarządu Stowarzyszenia należy w szczególności:

  1. realizacja uchwał Walnego Zebrania,

  2. kierowanie bieżącą pracą Stowarzyszenia i zarządzanie jego majątkiem,

  3. podejmowanie uchwał dotyczących przyjęcia członków i ustania członkostwa,

  4. uchwalenie okresowych planów działania i preliminarzy budżetowych,

  5. składanie sprawozdań z działalności Stowarzyszenia,

  6. nabywanie praw i zaciąganie zobowiązań majątkowych w imieniu Stowarzyszenia,
   z zastrzeżeniem § 23 ust. 6,

  7. uchwalanie regulaminu Biura.

 2. Zarząd zbiera się w określonych przez siebie terminach, zgodnie z potrzebami podejmowania stosownych decyzji, nie rzadziej jednak niż raz na kwartał.

 3. Zarząd dokonuje podziału czynności między swoich członków w sprawach niewymagających kolektywnego działania.

 4. Posiedzenia Zarządu zwołuje Prezes lub upoważniony członek Zarządu.

 5. Do obsługi administracyjnej Stowarzyszenia Zarząd może zatrudniać pracowników, którzy tworzą Biuro Stowarzyszenia.

 6. Szczegółowe zasady działania Zarządu określa regulamin Zarządu.

 § 21

 1. Komisja Rewizyjna składa się od  trzech do pięciu członków.

 2. Komisja Rewizyjna wybiera ze swojego grona Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego.

 3. Do kompetencji Komisji Rewizyjnej należy:

  1. przeprowadzenie co najmniej raz w roku kontroli merytorycznej i finansowej działalności Zarządu,

  2. składanie sprawozdań na Walnym Zebraniu i zgłaszanie wniosków w przedmiocie absolutorium ustępującemu Zarządowi,

  3. przedstawienie Zarządowi protokołów pokontrolnych wraz z wnioskami,

  4. prowadzenie okresowych kontroli opłacania składek członkowskich,

  5. składanie wniosku o zwołanie Walnego Zebrania.

 1. Szczegółowe zasady działania Komisji Rewizyjnej określa regulamin Komisji Rewizyjnej.

 2. Członkami Komisji rewizyjnej nie mogą być osoby:

  1. będące członkami Zarządu lub pozostające z członkiem Zarządu w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości z tytułu zatrudnienia,

  2. skazane prawomocnym wyrokiem za przestępstwo z winy umyślnej.

 3. Wybranie do składu Komisji osoby wbrew postanowieniom ust. 5 jest nieważne. Wystąpienie okoliczności, o których mowa w ust. 5 w trakcie kadencji Komisji jest równoznaczne z pisemną rezygnacją członka Komisji, którego okoliczność ta dotyczy.

 § 22

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej i w razie potrzeby inni jej członkowie mają prawo uczestnictwa
z głosem doradczym w posiedzeniach Zarządu Stowarzyszenia.

 

Rozdział V

MAJĄTEK I DZIAŁALNOŚĆ STOWARZYSZENIA

 § 23

 1. Majątek Stowarzyszenia tworzą środki pieniężne i inne składniki majątkowe, które służą wyłącznie do realizacji statutowych celów Stowarzyszenia.

 2. Majątek Stowarzyszenia pochodzi z:

  1. składek członkowskich,

  2. dotacji,

  3. środków otrzymanych od sponsorów,

  4. darowizn,

  5. zapisów i spadków,

  6. dochodów z własnej działalności,

  7. dochodów z majątku.

 3. Sposób opłacania składek, ich wysokość oraz częstotliwość ich opłacania podejmuje Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia w formie uchwały. Nowo przyjęci członkowie wpłacają składki według zasad określonych przez Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia w ciągu 30 dni od otrzymania powiadomienia o przyjęciu na członka Stowarzyszenia.

 4. Stowarzyszenie prowadzi gospodarkę finansową oraz rachunkowość zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

 5. Majątkiem i funduszami Stowarzyszenia gospodaruje Zarząd.

 6. Następujące czynności zarządu majątkiem wymagają zgody Walnego Zebrania Członków:

  1. nabycie, zbycie lub obciążenie nieruchomości,

  2. nabycie, zbycie lub objęcie udziałów lub akcji w spółce,

  3. zaciągnięcie kredytu lub pożyczki,

  4. wynajęcie lub wydzierżawienie nieruchomości Stowarzyszenia na okres dłuższy niż 3 lata,

  5. rozporządzenie składnikiem majątku Stowarzyszenia o wartości wyższej niż 10.000 zł lub zaciągnięcie zobowiązania przekraczającego tę wartość,

  6. przyjęcie lub odrzucenie spadku.

 § 24

 1. Zabronione jest udzielanie pożyczek przez Stowarzyszenie lub zabezpieczanie zobowiązań majątkiem Stowarzyszenia w stosunku do:

  1. członków Stowarzyszenia i jego organów,

  2. pracowników Stowarzyszenia,

  3. osób, z którymi członkowie, członkowie organów oraz pracownicy Stowarzyszenia pozostają w związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia albo są związani z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli, zwanych dalej "osobami bliskimi",

 2. Zabronione jest przekazywanie majątku Stowarzyszenia na rzecz osób wymienionych w ust. 1 na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, w szczególności, jeżeli przekazanie to następuje bezpłatnie lub na preferencyjnych warunkach,

 3. Zabronione jest wykorzystywanie majątku Stowarzyszenia na rzecz osób, o których mowa w ust. 1 na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, chyba że to wykorzystanie bezpośrednio wynika ze statutowego celu Stowarzyszenia.

 4. Zabronione jest kupowanie przez Stowarzyszenie towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą członkowie organizacji, członkowie jej organów lub pracownicy oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich lub po cenach wyższych niż rynkowe.


§ 25

 1. Stowarzyszenie może prowadzić działalność gospodarczą wyłącznie jako dodatkową w stosunku do działalności statutowej oraz w rozmiarach i w zakresie służącym realizacji jego celów statutowych.

 2. O podjęciu i zakończeniu prowadzenia działalności gospodarczej oraz jej zakresie decyduje Walne Zebranie.

§ 26

 1. Oświadczenia woli w imieniu Stowarzyszenia składa dwóch członków Zarządu, w tym Prezes lub Wiceprezes.

 2. Zaciąganie zobowiązań majątkowych wymaga udziału co najmniej dwóch członków Zarządu Stowarzyszenia działających łącznie, w tym prezesa lub wiceprezesa.

   

  Rozdział VI - PRZEPISY KOŃCOWE

  § 27

Statut niniejszy może być zmieniony lub zastąpiony nowym, wyłącznie przez Walne Zebranie Stowarzyszenia na podstawie uchwały powziętej większością dwóch trzecich głosów, przy obecności co najmniej połowy członków Stowarzyszenia.

         § 28

 1. Stowarzyszenie może być rozwiązane na podstawie uchwały Walnego Zebrania powziętej większością dwóch trzecich głosów, przy obecności co najmniej trzech czwartych członków Stowarzyszenia.

 2. Likwidatorami są członkowie Zarządu Stowarzyszenia, jeśli Walne Zebranie nie wyznaczy innych likwidatorów.

 3. Pozostały po likwidacji majątek Stowarzyszenia, zostanie podzielony zgodnie z uchwałą Walnego Zgromadzenia Członków Stowar

Zobacz także